13 (DEK TRI) absorbi to engross beda~uri to regret centro center da~uri to last da~urigi to continue (something) ekzemplo example felicxa happy felicxe fortunately; happily forgesi to forget gxentila polite, courteous gxoja glad, merry, cheerful gxojo joy hotelo hotel ie some place, somewhere interesa interesting interesi to interest internacia international komenci to begin konato acquaintance koncerni to concern koncerne ...n concerning krome moreover kutimi to be accustomed to kutimo habit, custom momento moment nacia national nacio nation nekonato an unknown person perfekta perfect persono person peza heavy preciza precise proponi to suggest, to propose; to offer rajti to be entitled to rajto (the) right (to do something) rakonti to tell (a story), to narrate ridi to laugh rideti to smile rimarki to notice simila similar stulta stupid, silly, dull sxofori to drive sxoforo driver, chauffeur teatro theater vojo way, road koncerne vian proponon, "concerning your suggestion" kiom koncernas min, "as far as I am concerned"
Reiru al la indekso por aliaj cxapitroj.