25 (DUDEK KVIN) Dio God estimi to esteem farti to fare insisti to insist inviti to invite kadro framework, frame kolego colleague komenti to comment kurso course organizi to organize paperujo wallet, pocket-book pluraj several rifuzi to refuse stato state, condition, state of affairs teksto text
Reiru al la indekso por aliaj cxapitroj.